به نام خدا

                 سؤالات درس آشنايي اجمالي با رسم وضبط قرآن كريم  

        

رديف         

ســـؤالات

بارم

1

طبق نظر خاور شناسان ريشه خط كوفي به خط ..........وخط نسخ به خط ........ مي رسد

الف) هندي - نبطي         ب) نبطي- سرياني         ج ) سرياني – نبطي       د) عبري – فارسي باستان

1

2

در عصر صحابيان به حافظين قرآن كريم ............. مي گفتند

الف) حافظ                    ب) جامع                    ج ) جمّاع قرآن                د) كاتبان قرآن         

1

3

چوب خرمايي كه برگ هايش را مي كندندودرقسمت پهن آن مي نوشتند چه نام دارد؟

الف) عُسب                    ب) اقتاب                      ج ) شظاظ                        د) قراطيس       

1

4

كدام شخصيت از نويسندگان دوران مكه مكرمه نيست ؟

الف) عثمان بن عفان       ب) علي بن ابي طالب       ج ) سعدبن ابي وقاص          د) خالد بن وليد       

1

5

از كاتبين مدينه منّوره محسوب نمي شود

الف) عبدالله بن رواحه     ب) عمربن خطاب           ج ) عبدالله بن زيد                د) ابي بن كعب        

1

6

...........قوي ترين حركات است .

 الف) ضمه                  ب) سكون                   ج ) فتحه                                    د) كسره         

1

7

اولين كسي كه با راهنمايي حضرت علي اقدام به اعراب گذاري قرآن كريم نمود چه كسي بود ؟

الف) ابوالاسود دؤلي       ب) مصعب بن عمير       ج ) حذيفه بن يمان         د) ابان بن سعيدبن عاص       

1

8

جمع وتدوين قرآن را درزمان ابوبكر صديق ، به اختصار بيان نماييد :

 

 

1

9

چرا به مصحف مدينه ، مصحف امام مي گفتند ؟ 

    

1

10

انواع رسم الخط را نام ببريد ورسم عثماني كدام نوع از رسم الخط هاست ؟

 

 

2

11

دو مورد از موارد ابدال را نام برده وبراي هركدام مثالي ذكر كنيد:

 

 

2

12

مثالي قرآني براي همزه مكسوري بياوريد كه روي كرسي ياء مي نشيند:

 

1

13

درحالتي كه همزه دروسط كلمه باشدوهمزه مفتوح ماقبل مفتوح باشد به چه شكلي نوشته مي شود با مثال

 

1

14

كلمات زير به چه معنا به كار مي رود؟

الف) اعجام :

ب ) معجمه :

ج )  مهمله  :

3

15

شيوه هاي مختلف علامت گذاري در قرآن كريم را نام ببريد( 4 شيوه ) ؟

 

1-                           2 -                           3 -                               4-

1

16

اشباع ها ضمير چگونه است مثالي بياوريد :

 

 

1

                                                                                                     "  ومن الله التوفيق "

                                                                                                            طراح : غفوري

نوشته شده توسط محمد برهان غفوری در جمعه ۱۷ آبان۱۳۸۷ ساعت 20:44 | لینک ثابت |